Zarządzenie nr 399/2018Wójta Gminy Choceńz dnia 14 listopada 2018w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na rok 2019 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2019 – 2034

Zarządzenie nr 399/2018
Wójta Gminy Choceń
z dnia 14 listopada 2018


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na rok 2019 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2019 – 2034


Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U. 2018.994 z późniejszymi zmianami) oraz art.238 i art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. 2017.2077 z późniejszymi zmianami)
Wójt  Gminy
Uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się projekt budżetu  Gminy na rok 2019 w wysokości:
– dochody 34 589 946,04 zł,
- wydatki 35 101 608,90 zł,
w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków obejmujący projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z załącznikami :
·         Dochody i wydatki budżetu Gminy
·         Wykaz zadań inwestycyjnych
·         Plan dotacji celowych na zadani zlecone i powierzone w zakresie administracji rządowej
§ 2
Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019-2034 rok wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2026.
§ 3
Przyjęte projekty przedłożyć :
- Przewodniczącemu Rady Gminy Choceń celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem zgodnie z przyjętą procedurą,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku celem wydania opinii.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie a dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Zarządzenie 399/2018 (378kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Beata Piłatowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (15 listopada 2018, 13:34:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 241