Zarządzenie nr 101/19Wójta Gminy Choceńz dnia 19 listopada 2019w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Skibice, Gmina Choceń

Zarządzenie nr 101/19
Wójta Gminy Choceń
z dnia 19 listopada 2019


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Skibice, Gmina Choceń


Na podstawie art. 30 ust 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. 2018, poz. 2204 z późn. zm.), § 2 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr XLII/304/14 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIX/145/16 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży.
 
Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Przeznaczyć do sprzedaży lokal mieszkalny położony w miejscowości Skibice, obręb 0020 Skibice, Gmina Choceń dla którego w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta oznaczona nr WL1W/00047089/3 na działce oznaczonej nr 82/8, 82/4 i 82/5 o łącznej pow. 0,1437 ha
 
- Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni 44,89 m² - wraz z pomieszczeniami gospodarczymi o pow. 32,20 m² - udział w nieruchomości 773/2348
 
Wykaz nieruchomości stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Zarządzenie 101/19 (1101kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Hanna Gołębiewska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (19 listopada 2019, 12:37:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 201