Zarządzenie nr 106/19Wójta Gminy Choceńz dnia 9 grudnia 2019w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 106/19
Wójta Gminy Choceń
z dnia 9 grudnia 2019


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art.9b ust. 4, pkt 2 oraz art. 91d pkt.2 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215t.j.),
zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pani Iwony Terpińskiej – nauczyciela nauczania indywidualnego i biologii, zatrudnionej w Szkole Podstawowej w Wilkowicach, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w następującym składzie:
1)      Ewelina Paszyńska - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodniczący;
2)      Barbara Andrzejewska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – członek;
3)      Marek Roman Zapiec - dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilkowicach – członek;
4)      Beata Stachowiak - ekspert z listy ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej – członek,
5)      Andrzej Lucjan Gralak- ekspert z listy ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej – członek.
§ 2. Zasady i tryb pracy Komisji Egzaminacyjnej określa §12 - §15 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.2018.1574).
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 4. Zarządzenie podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Choceń.
 
Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Zarządzenie 106/19 (587kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Ewelina Paszyńska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (9 grudnia 2019, 11:00:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 202