Zarządzenie nr 110/19Wójta Gminy Choceńz dnia 10 grudnia 2019w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości położonej we wsi Kuźnice, Gmina Choceń z przeznaczeniem pod drogę gminną.

Zarządzenie nr 110/19
Wójta Gminy Choceń
z dnia 10 grudnia 2019


w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości położonej we wsi Kuźnice, Gmina Choceń z przeznaczeniem pod drogę gminną.


Na podstawie art. 30 ust 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506) oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Choceń Nr XLII/304/14 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony.
 
Wójt Gminy
zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Nieodpłatnie przyjąć  do zasobu Gminy Choceń nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym
- dz. nr 65/2 o powierzchni 0,0540 ha
położoną w miejscowości Kuźnice, obręb ewidencyjny 0012 Kuźnice, Gmina Choceń dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta z przeznaczeniem pod drogę gminną.
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Zarządzenie 110/19 (402kB) pdf
 

metryczka


Odpowiada za treść: Hanna Gołębiewska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (10 grudnia 2019, 16:03:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188