Zarządzenie nr Prządkowe 150/2020Wójta Gminy Choceńz dnia 29 kwietnia 2020w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych

Zarządzenie nr Prządkowe 150/2020
Wójta Gminy Choceń
z dnia 29 kwietnia 2020


w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 40 ust. 3 i 4 oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020  r. poz. 713), art. 4 ust. 3 oraz art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) w związku z niedoborem wody na terenie Gminy Choceń, zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zakaz podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych, terenów zielonych na terenie gminy Choceń  od dnia 4 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. w godzinach od 7:00 do 23:00.§ 2
Kto narusza zakaz, o którym mowa w § 1, podlega karze grzywny do 5.000 zł na zasadach określonych w Kodeksie wykroczeń (Dz.U z  2019 r. poz. 821).
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarczego
 
§ 4
1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez obwieszczenie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Choceniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Choceń.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Zarządzenie 150/2020 (515kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Dawid Dalmann
Opublikował: Hanna Gołębiewska (29 kwietnia 2020, 13:38:52)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Choceniu

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 300