Zarządzenie nr 207/2020Wójta Gminy Choceń z dnia 26 października 2020w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego położonego we wsi Czerniewice, Gmina Choceń

Zarządzenie nr 207/2020
Wójta Gminy Choceń
z dnia 26 października 2020


w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego położonego we wsi Czerniewice, Gmina Choceń

Na podstawie art. 30 ust 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020.713 t.j.), w związku z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. 2020  poz. 65 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr XLII/304/14 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony.

Wójt Gminy Zarządza,
 co następuje:
§ 1
Przeznaczyć do wynajmu lokal mieszkalny położony w obrębie Czerniewice 1, Gmina Choceń dla którego w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta oznaczona nr WL1W/00085277/6  na działce oznaczonej nr 123/46 o łącznej pow. 0,0903 ha
-Lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni 22,68 m2  
Wykaz nieruchomości  stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski 

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Gorzkowska
Opublikował: Martyna Gorzkowska (26 października 2020, 12:19:29)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Choceniu

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42