Zarządzenie nr 208/2020Wójta Gminy Choceń z dnia 27 października 2020w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie nr 208/2020
Wójta Gminy Choceń
z dnia 27 października 2020


w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie art. 9 a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2020, poz. 956), § 4 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Choceń z dnia 24 września 2019 r., w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Choceniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1
 Powołuję Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwany dalej „Zespołem”.
 
§ 2
W skład Zespołu wchodzą:
1. Hanna Gołębiewska – p.o. Kierownika GOPS w Choceniu,
2. Anna Jarecka – asystent rodziny GOPS Choceń,
3. Grażyna Grabczyńska – pracownik socjalny GOPS w Choceniu,
4. Joanna Ziółkowska – pracownik socjalny GOPS w Choceniu,
5. Barbara Ciesielska – pracownik socjalny GOPS  w Choceniu,
6. Marek Zapiec – przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilkowicach,
7. Waldemar Błaszczyk – Kierownik Posterunku Policji w Choceniu
8. Przemysław Wiśniewski – Posterunek Policji w Choceniu,
9. Tomasz Dadzibóg – Posterunek Policji w Choceniu,
10. Anna Pawłowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Choceniu,
11. Wioletta Krysztoforska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach,  
12. Bożena Pawłowska – pielęgniarka środowiskowa,
13. Irena Grzelak – pielęgniarka środowiskowa,
14. Sławomir Gwardecki – przedstawiciel organizacji pozarządowej,
15. Joanna Rejmak – Trzebińska – kurator sądowy.
  
§ 3
Zarządzenie podlega wykonaniu przez osoby w nim wymienione.
                                              
§ 4
Traci moc zarządzenie nr 169/2020  z dnia 28 lipca 2020 r., w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski 

Zarządzenie 208/2020 (704kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Martyna Gorzkowska (29 października 2020, 09:09:58)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Choceniu

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 48