Zarządzenie nr 209/2020Wójta Gminy Choceń z dnia 29 października 2020w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie nr 209/2020
Wójta Gminy Choceń
z dnia 29 października 2020


w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art.30 ust 2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U.2020.713 z późniejszymi zmianami) art.257  pkt 1 i art. 259 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (DZ.U.2019.869 z późniejszymi zmianami) oraz § 16 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr XIV/103/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 oraz art. 15 zn. oraz art.15 zo. 1) ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U.2020.568)
Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
§1. 1.W Uchwale Rady Gminy w Choceniu Nr XIV/103/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy nr 117/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku, Uchwałą Rady Gminy nr XV/105/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 120/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 125/2020 z dnia 05 lutego 2020 roku, Uchwałą Rady Gminy nr XVI/107/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 131/2020 z dnia 03 marca 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 136/2020 z dnia 10 marca 2020 roku; Zarządzeniem Wójta Gminy nr 138/2020 z dnia 12 marca 2020 roku; Zarządzeniem Wójta Gminy nr 144/2020 z dnia 02 kwietnia 2020; Zarządzeniem Wójta Gminy nr 146/2020 z dnia 06 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 149/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 151/2020 z dnia 12 maja 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 153/2020 z dnia 22 maja 2020 roku, Uchwałą Rady Gminy nr XVIII/133/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 159/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 160/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 161/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 163/2020 z dnia 07 lipca 2020 roku, Zarządzeniem  Wójta Gminy nr 164/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 165/2020 z dnia 16 lipca 2020 rok, Uchwałą Rady Gminy nr XIX/140/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 176/2020 z dnia 03 sierpnia 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 178/2020 z dnia13 sierpnia 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 184/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy nr 187/2020 z dnia 03 września 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 188/2020 z dnia 14 września 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 192/2020 z dnia 18 września 2020 roku, Uchwałą Rady Gminy nr XX/144/2020 z dnia 30 września 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 197/2020 z dnia 06 października 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 203/2020 z dnia 15 października 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 205/2020 z dnia 23 października 2020 roku,  Zarządzeniem Wójta Gminy nr 206/2020 z dnia 23 października 2020 roku, Uchwałą Rady Gminy nr XXI/152/2020 z dnia 27 października 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
1)Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty 43 259 096,11 zł na kwotę 43 528 640,52 zł wg załącznika nr 1, w tym: dochody bieżące 38 756 735,80 zł, dochody majątkowe 4 771 904,72 zł, dochody na zadania zlecone załącznik nr 3;
 
2)Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 44 288 369,36 zł na kwotę 44 557 913,77 zł wg załącznika nr 2, w tym: wydatki bieżące 37 646 937,08 zł, wydatki majątkowe 6 910 976,69 zł, plan wydatków na zadania zlecone załącznik nr 4.
 
 
2.Zmienia się załącznik nr 1,2,5,6 do Uchwały, o której mowa w ust 1 w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone odpowiednio w załączniki nr 1,2,3,4 do niniejszego zarządzenia.
 
§2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski 

Zarządzenie 209/2020 (1053kB) pdf
Uzasadnienie (43kB) plik
1 zał 1 zmiana w planie dochodów na 2020 rok (5) (110kB) pdf
2 zał 2 zmiana w planie wydatków na 2020 rok (4) (114kB) pdf
3 zał 3 zmiana wplanie dochów zadnia zlecone (120kB) pdf
4 zał 4 zmiana w planie wydatków zadania zlecone na 2020 rok (125kB) pdf
 

metryczka


Odpowiada za treść: Beata Piłatowska
Opublikował: Martyna Gorzkowska (29 października 2020, 11:11:47)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Choceniu

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 43