Zarządzenie nr 210/2020Wójta Gminy Choceń z dnia 2 listopada 2020w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Choceniu

Zarządzenie nr 210/2020
Wójta Gminy Choceń
z dnia 2 listopada 2020


w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Choceniu

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478, 1493, 1639, 1747 i 1842), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 3¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) w związku z art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 poz. 1282)
                
zarządzam, co następuje:
§ 1
1.      W związku z obowiązującym stanem epidemii, ogłoszonym z powodu COVID-19 ustalam
w Urzędzie Gminy w Choceniu zasady wykonywania pracy w formie tzw. pracy zdalnej. Praca zdalna może zostać polecona w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia się pracowników Urzędu, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w Urzędzie.
2.      Praca zdalna polega na wykonywaniu przez pracownika, przez czas oznaczony, pracy
określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, jeżeli pracownik ma
umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i rodzaj
wykonywanych zadań pozwala na efektywne ich wykonywanie poza lokalizacją Urzędu.
3.      Wykonywanie pracy zdalnej dopuszcza się do odwołania.
§ 2
1.      Wykonywanie przez pracownika pracy zdalnej jest możliwe tylko w uzasadnionych
przypadkach.
2.      Kierownicy jednostek organizują proces pracy w sposób umożliwiający pracownikowi pracę zdalną, między innymi poprzez określenie zadań do wykonania.
3.      Zgoda na wykonywanie pracy zdalnej wydawana jest przez pracodawcę, w imieniu którego
polecenie pracy zdalnej wydaje Sekretarz Gminy lub inna osoba działająca w imieniu pracodawcy.
4.      Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej, o którym
mowa w ust. 3.
§ 3
Szczegółowe warunki świadczenia pracy zdalnej zostaną ustalone w poleceniu pracy
zdalnej, o którym mowa w § 2 ust. 3.
§ 4
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski 

Zarządzenie 210/2020 (799kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Martyna Gorzkowska (2 listopada 2020, 12:48:38)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Choceniu

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 157