Zarządzenie nr 214/2020Wójta Gminy Choceńz dnia 5 listopada 2020w sprawie wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych w Urzędzie gminy w Choceniu oraz jednostkach organizacyjnych i instytucji kultury

Zarządzenie nr 214/2020
Wójta Gminy Choceń
z dnia 5 listopada 2020


w sprawie wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych w Urzędzie gminy w Choceniu oraz jednostkach organizacyjnych i instytucji kultury

Na podstawie art. 7 ust. 4a ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342),
zarządzam, co następuje:
                                                                                  
§ 1
1.      W Urzędzie gminy w Choceniu oraz jednostkach organizacyjnych i instytucji kultury pracownicze plany kapitałowe (zwane dalej „PPK”) powinny zostać wprowadzone od 1 stycznia 2021 roku – jest to ostatni etap wdrożenia planów w Polsce i dotyczy podmiotów zatrudniających od 1 do 20 pracowników oraz jednostki sektora finansów publicznych.
2.      Pierwszym działaniem w celu realizacji Ustawy jest wybór instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK.
3.      Wójt w porozumieniu z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury, dokonał wyboru instytucji finansowej, z którą dane jednostki zawrą umowy o zarządzanie PPK.
4.      Wybór instytucji finansowej Nationale Nederlanden dokonany został w porozumieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych lub w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danej jednostce.
5.      Zgodnie z założeniami Ustawy umowa o zarządzanie PPK zostanie podpisana do 26 marca 2021 roku. Umowa o prowadzenie PPK zostanie podpisana do 10 kwietnia 2021 roku.
6.      Po zawarciu umowy o zarządzanie PPK zostaną zawarte umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.
 
§ 2
1.      Obowiązkowemu zapisaniu do PPK podlegają pracownicy w wieku 18-55 lat, chyba że taka osoba złoży w formie pisemnej deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (zwana dalej „deklaracją”), zgodnie z wzorem, który stanowi zał. nr 1 do zarządzenia.
2.      Pracownicy w wieku 55 – 70 lat mogą dobrowolnie przystąpić do programu, po złożeniu wniosku zgodnie z wzorem, który stanowi zał. nr 2 do zarządzenia.
3.      Pracownicy powyżej 70 roku życia i do 18 roku życia zwolnione zostały ustawowo z obowiązku przystąpienia do PPK.
 
§ 3
1.      Deklaracja zawiera dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia. Uczestnik może złożyć deklarację po podpisaniu umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową.
2.      Deklarację lub wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK przechowuje się na stanowisku właściwym ds. kadr w danej jednostce.
3.      Dana jednostka przekazuje pracownikowi ds. płac w Urzędzie Gminy wykaz osób zapisanych do PPK.
4.      Upoważnia się pracownika ds. płac w Urzędzie Gminy do dostępu do platformy PPK.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski 

Zarządzenie 214/2020 (632kB) pdf
Załącznik nr 1 deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat (71kB) plik
Załącznik nr 2 wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (59kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Martyna Gorzkowska (9 listopada 2020, 09:04:37)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Choceniu

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 425