Zarządzenie nr 215/2020Wójta Gminy Choceń z dnia 10 listopada 2020w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na rok 2021 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2021 – 2034

Zarządzenie nr 215/2020
Wójta Gminy Choceń
z dnia 10 listopada 2020


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na rok 2021 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2021 – 2034

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U.2020.713 z późniejszymi zmianami) oraz art.238 i art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. 2019.869 z późniejszymi zmianami)
Wójt  Gminy
Uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się projekt budżetu  Gminy na rok 2021 w wysokości:
– dochody 44 177 473,85 zł,
- wydatki 45 931 163,58 zł,
w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków obejmujący projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z załącznikami :
·         Dochody i wydatki budżetu Gminy
·         Wykaz zadań inwestycyjnych
·         Plan dotacji celowych na zadani zlecone i powierzone w zakresie administracji rządowej
§ 2
Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021-2034 rok wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2026.
§ 3
Przyjęte projekty przedłożyć :
- Przewodniczącemu Rady Gminy Choceń celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem zgodnie z przyjętą procedurą,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku celem wydania opinii.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie a dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Choceń 
Roman Nowakowski 

Zarządzenie 215/2020 (552kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Beata Piłatowska
Opublikował: Martyna Gorzkowska (13 listopada 2020, 13:35:17)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Choceniu

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 56