Zarządzenie nr 216/2020Wójta Gminy Choceń z dnia 19 listopada 2020w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę gruntową położonej we wsi Choceń, obręb geodezyjny Choceń, Gmina Choceń

Zarządzenie nr 216/2020
Wójta Gminy Choceń
z dnia 19 listopada 2020


w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę gruntową położonej we wsi Choceń, obręb geodezyjny Choceń, Gmina Choceń

Na podstawie art. 30 ust 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r . poz. 713 z późn. zm), w związku z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020. poz. 1990 tekst jednolity)  oraz § 2 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr XLII30414 z dnia  30 października 2014 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania  i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata i na czas nieokreślony.
 
                                                               Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Przeznaczyć do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezbudowaną oznaczoną numerem geodezyjnym:
- dz. nr – 590/5  o pow. 0,9374 ha
 położone w obrębie 0005 Choceń, Gmina Choceń dla których w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta oznaczona nr WL1W/00080532/7

Wykaz działek stanowi załącznik Nr 1  do zarządzenia.
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Z up. Wójta Gminy Choceń 
Zastępca Wójta 
Agnieszka Świątkowska 


Zarządzenie 216/2020 (375kB) pdf
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- nieruchomość niezabudowana położona w Choceniu (37kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Gorzkowska
Opublikował: Martyna Gorzkowska (19 listopada 2020, 08:55:24)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Choceniu

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 45