Zarządzenie nr 226/2021Wójta Gminy Choceń z dnia 15 stycznia 2021w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie nr 226/2021
Wójta Gminy Choceń
z dnia 15 stycznia 2021


w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

Na podstawie art.30 ust 2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U.2020.713 z późniejszymi zmianami) art.257  pkt 1 i art. 259 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (DZ.U.2019.869 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 Uchwały Rady Gminy Choceń Nr XXIII/162/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2021
Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
§1. 1.W Uchwale Rady Gminy w Choceniu Nr XXIII/162/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku
wprowadza się następujące zmiany:
 
1)Dochody budżetowe nie ulegają zmianie z kwoty 44 177 473,85 zł, w tym: dochody bieżące 38 815 928,85 zł, dochody majątkowe 5 361 545,00 zł;
2)Wydatki budżetowe nie ulegają zmianie z kwoty 45 931 163,58 zł wg załącznika nr 1, w tym: wydatki bieżące 36 162 366,87 zł, wydatki majątkowe 9 768 796,71 zł.
 
2.Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały, o której mowa w ust 1 w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone odpowiednio w załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski 

Zarządzenie 226/2021 (520kB) pdf
Uzasadnienie (12kB) word
1 zał 1 zmiana w planie wydatków na 2021 rok (109kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Beata Piłatowska
Opublikował: Martyna Gorzkowska (15 stycznia 2021, 13:21:18)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Choceniu

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 37