Zarządzenie nr 232/2021Wójta Gminy Choceń z dnia 28 stycznia 2021w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie nr 232/2021
Wójta Gminy Choceń
z dnia 28 stycznia 2021


w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

Na podstawie art.30 ust 2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U.2020.713 z późniejszymi zmianami) art.257  pkt 1 i art. 259 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (DZ.U.2019.869 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 Uchwały Rady Gminy Choceń Nr XXIII/162/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2021
 
Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
§1. 1.W Uchwale Rady Gminy w Choceniu Nr XXIII/162/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy nr 226/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 228/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
1)Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty 44 206 223,85 zł na kwotę 44 206 306,91 zł wg załącznika nr 1, w tym: dochody bieżące 38 844 761,91 zł, dochody majątkowe 5 361 545,00 zł;
2)Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 45 959 913,58 zł na kwotę 45 959 996,64 zł wg załącznika nr 2, w tym: wydatki bieżące 36 172 499,93 zł, wydatki majątkowe 9 787 496,71 zł.
3) Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
2.Zmienia się załącznik nr 1,2,5 do Uchwały, o której mowa w ust 1 w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone odpowiednio w załączniki nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.
 
§2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Wójt Gminy Choceń 
Roman Nowakowski 

metryczka


Odpowiada za treść: Beata Piłatowska
Opublikował: Martyna Gorzkowska (29 stycznia 2021, 08:00:10)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Choceniu

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 27