Zarządzenie nr 233/2021Wójta Gminy Choceń z dnia 28 stycznia 2021w sprawie powołania koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 233/2021
Wójta Gminy Choceń
z dnia 28 stycznia 2021


w sprawie powołania koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345 i 2401, z 2019 r., poz. 1590, z 2021 r., poz. 159)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Wyznaczam Panią Hannę Gołębiewską – p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu - na koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, zwanym dalej „koordynatorem”.
 
§ 2
Do zadań koordynatora należy:
1) organizacja transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w szczególności:
a) osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
b) osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień;
2) organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia);
3) współpraca z punktem szczepień na terenie Gminie Choceń;
4) współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi w zakresie realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.
 
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Choceń 
Roman Nowakowski 

Zarządzenie 233/2021 (646kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Martyna Gorzkowska (1 lutego 2021, 12:41:11)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Choceniu

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 31