Zarządzenie nr 235/2021Wójta Gminy Choceń z dnia 2 lutego 2021w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 235/2021
Wójta Gminy Choceń
z dnia 2 lutego 2021


w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy i art. 28 ust. 1 i ust. 2 z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 t.j.)
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Ogłasza się otwarty konkurs na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Gminy w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą:
 
UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
NA TERENIE GMINY CHOCEŃ W 2021 R. W DYSCYPLINIE MIESZANE SZTUKI WALKI        
 
Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wzór oferty na realizację zadania publicznego stanowi załącznik nr 2
do niniejszego zarządzenia. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, zamieszczone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy.
 
§ 2
 
Przeprowadzenie procedury konkursowej nastąpi zgodnie z warunkami zawartymi
w ogłoszeniu, o którym mowa w § 1 ust. 2.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się specjaliście ds. inwestycji i promocji gminy.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Choceń 
Roman Nowakowski 

Zarządzenie 235/2021 (606kB) pdf
Załącznik nr 1 (21kB) word
Załącznik nr 2 (31kB) word
Załącznik nr 3 (23kB) word
Załącznik nr 4 (25kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Kamil Klejba
Opublikował: Martyna Gorzkowska (2 lutego 2021, 16:20:25)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Choceniu

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 19