Zarządzenie nr 236/2021Wójta Gminy Choceń z dnia 8 lutego 2021w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Choceniu

Zarządzenie nr 236/2021
Wójta Gminy Choceń
z dnia 8 lutego 2021


w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Choceniu

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68),
zarządzam co następuje:
§ 1
Powołuję Zespół Redakcyjny Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Choceniu w niżej wymienionym składzie, nadając wymienionym pracownikom uprawnienia dostępu do modułu administracyjnego w celu dokonywania zmian w treści biuletynu:
1.      Sylwia Krajewska – Koordynator strony BIP – uprawnienia dostępu w pełnym zakresie, nadzór.
2.      Szymon Bełkowski – Administrator BIP – uprawnienia dostępu w pełnym zakresie do wprowadzania i aktualizowania dokumentów.
3.      Hanna Gołębiewska – Redaktor BIP – uprawnienia w zakresie wprowadzania i aktualizowania dokumentów dotyczących jednostki organizacyjnej GOPS.
4.      Tomasz Sikorski – Redaktor BIP – uprawnienia w zakresie wprowadzania i aktualizowania dokumentów dotyczących spraw z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska,
5.      Dawid Dalmann – Redaktor BIP – uprawnienia w zakresie wprowadzania i aktualizowania dokumentów dotyczących spraw z zakresu gospodarki odpadami, rolnictwa i ochrony środowiska.
 
§ 2
Zespołem Redakcyjnym kieruje Koordynator.
 
§ 3
Przygotowywanie i przekazywanie aktualnych informacji do publikacji na stronie BIP należy do zadań wszystkich kierowników i pracowników Referatów Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
 
§ 4
1.      Do zadań Koordynatora należy publikowanie otrzymanych informacji oraz przekazanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informacji niezbędnych do prowadzenia strony Głównej BIP, w tym o adresie URL strony BIP oraz powiadomienie ministra o zmianach w treści tych informacji.
2.      Do zadań Administratora należy - technologia, serwis i zabezpieczenia.
 
§ 5
Traci moc zarządzenie nr 180/2020 Wójta Gminy Choceń z dnia 17 sierpnia 2020 r., w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Choceniu.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

Zarządzenie 236/2021 (770kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Martyna Gorzkowska (8 lutego 2021, 13:06:13)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Choceniu

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 26