Zarządzenie nr 238/2021Wójta Gminy Choceń z dnia 8 lutego 2021w sprawie powołania komisji do spraw zamówień publicznych

Zarządzenie nr 238/2021
Wójta Gminy Choceń
z dnia 8 lutego 2021


w sprawie powołania komisji do spraw zamówień publicznych

Na podstawie art. 20  ust. 2 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, 1492, 2275) oraz na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713,1378).
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1
W celu przygotowania, dokonania oceny spełnienia warunków oraz wyboru oferty najkorzystniejszej przy realizacji zamówienia publicznego powołuje się niniejszym stałą Komisję ds. Zamówień Publicznych do przeprowadzania postępowań przetargowych w formie przetargów nieograniczonych, zwaną dalej komisją w składzie:
 1. Agnieszka Świątkowska – Przewodnicząca Komisji,
 2. Hanna Piastowska – Zastępca Przewodniczącej Komisji,
 3. Sylwia Krajewska – członek,
 4. Kamil Klejba – członek.
 
§ 2
Szczegółowe zadania komisji oraz tryb pracy i zakres obowiązków poszczególnych członków określa „Regulamin Pracy Komisji”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  
§ 3
1. Pracę komisji organizuje przewodniczący.
2. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest przechowywana na stanowiskach pracowników merytorycznych.
  
§ 4
Traci moc zarządzenie nr 171/2020 r., Wójta gminy Choceń z dnia 28 lipca 2020 r., w sprawie powołania komisji do spraw zamówień publicznych.
  
§ 5
Zarządzenie podlega wykonaniu przez osoby w nim wymienione i wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

Zarządzenie 238/2021 (5676kB) pdf
Załącznik 1 (5053kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Martyna Gorzkowska (8 lutego 2021, 13:20:36)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Choceniu

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 44