Zarządzenie nr 239/2021Wójta Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2021w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu do prowadzenia postepowań, w tym do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Zarządzenie nr 239/2021
Wójta Gminy Choceń
z dnia 11 lutego 2021


w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu do prowadzenia postepowań, w tym do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 411 ust. 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378, 1565, 2127, 2338)
zarządzam co następuje:
 
§ 1
Upoważniam Panią Hannę Gołębiewską – p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osobom fizycznym, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze".
 
§ 2
Upoważnienie zostaje udzielone na czas nieokreślony i wygasa z dniem ustania stosunku pracy.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.


Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

Zarządzenie 239/2021 (602kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Sylwia Krajewska (12 lutego 2021, 10:55:23)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Choceniu

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 31