Zarządzenie nr 242/2021Wójta Gminy Choceń z dnia 18 lutego 2021w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie nr 242/2021
Wójta Gminy Choceń
z dnia 18 lutego 2021


w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie art. 9 a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020, poz. 218, 956), § 4 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Choceń z dnia 24 września 2019 r., w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Choceniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

zarządzam co następuje:
 
§ 1
Powołuję Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwany dalej „Zespołem”.
 
§ 2
W skład Zespołu wchodzą:
1. Hanna Gołębiewska – p.o. Kierownika GOPS w Choceniu,
2. Anna Jarecka – asystent rodziny GOPS Choceń,
3. Grażyna Grabczyńska – pracownik socjalny GOPS w Choceniu,
4. Joanna Ziółkowska – pracownik socjalny GOPS w Choceniu,
5. Barbara Ciesielska – pracownik socjalny GOPS  w Choceniu,
6. Marek Zapiec – przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilkowicach,
7. Waldemar Błaszczyk – Kierownik Posterunku Policji w Choceniu
8. Piotr Gontarek – Posterunek Policji w Choceniu,
9. Tomasz Dadzibóg – Posterunek Policji w Choceniu,
10. Anna Pawłowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Choceniu,
11. Wioletta Krysztoforska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach,  
12. Bożena Pawłowska – pielęgniarka środowiskowa,
13. Irena Grzelak – pielęgniarka środowiskowa,
14. Sławomir Gwardecki – przedstawiciel organizacji pozarządowej,
15. Joanna Rejmak – Trzebińska – kurator sądowy.
  
§ 3
Zarządzenie podlega wykonaniu przez osoby w nim wymienione.
                                              
§ 4
Traci moc zarządzenie nr 208/2020  z dnia 27 października 2020 r., w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

Zarządzenie 242/2021 (691kB) pdf   

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Sylwia Krajewska (19 lutego 2021, 07:54:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Choceniu

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 19