Zarządzenie nr 200/09Wójta Gminy Choceńz dnia 19 października 2009w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Choceń

Zarządzenie nr 200/09
Wójta Gminy Choceń
z dnia 19 października 2009


w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Choceń

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 7, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z poźn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/156/09 Rady Gminy Choceń z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choceń,  
zarządzam co następuje:
 
§ 1
1. Ustala się miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Choceń w wysokości – 0,50 zł.
2. Stawka, o której mowa w pkt. 1, ulega obniżeniu lub zwiększeniu według zasad określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w zależności od wyposażenia lokalu, jego stanu
technicznego oraz położenia.
3. Zmiana wysokości czynszu nastąpi w drodze wypowiedzenia dotychczasowej stawki czynszu, które zostanie doręczone najemcom co najmniej na jeden miesiąc przed terminem wprowadzenia zmiany.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.
 
§ 3
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia przestaje obowiązywać Uchwała Nr VI/60/95 Rady Gminy Choceń z dnia 30 stycznia 1995 r., w sprawie zmiany uchwały o określeniu stawek czynszu regulowanego na lokale mieszkalne oraz Uchwała Nr V/45/94 Rady Gminy Choceń z dnia 13 grudnia 1994 r., w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego na lokale mieszkalne.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Wójt Gminy
Roman Nowakowski
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Choceń
 
Nr 200/09 z dnia 19 października 2009 r.
  
 
Czynniki podwyższające i obniżające stosowane do ustalenia stawki czynszu dla 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
 
Do stawki czynszu 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego należy stosować czynniki podwyższające i obniżające w zależności od wyposażenia lokalu, jego stanu technicznego oraz położenia
 
Czynniki obniżające
a/ brak instalacji wodociągowej – 5 %
b/ brak instalacji kanalizacyjnej – 5 %
  
2. Czynniki podwyższające:
a/ centralne ogrzewanie – 150 %
b/ lokal o pow. pow. 70 m2 – 150 %
c/ lokal znajduje się w budynku użyteczności publicznej – 150 %

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (22 października 2009, 13:41:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2009