Zarządzenie nr 195/09Wójta Gminy Choceńz dnia 24 września 2009w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok

Zarządzenie nr 195/09
Wójta Gminy Choceń
z dnia 24 września 2009


w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) art. 188 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr XXV/139/09 z dnia30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.
 
Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
 
W Uchwale Rady Gminy NrXXV/139/08 z dnia30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2009 zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 152/09 z dnia 21 stycznia 2009 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/158/09 z dnia 24 lutego 2009 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/160/09 z dnia 30 marca 2009 roku , Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 163/09 z dnia 31 marca 2009 roku  oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 164/0 9,Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 164/09 z dnia 7 kwietnia 2009 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 165/09 z dnia 15 kwietnia 2009 roku ,  Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/165/09z dnia 28
kwietnia 2009 , Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 167/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku  ,Zarządzeniem Wójta Gminy nr 171/09 z dnia 20 maja 2009 roku , Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 172/09 z dnia 29 maja 2009 roku ,Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 173/09 z dnia 3 czerwca 2009 roku, Uchwałą Rady Gminy  Nr XXIX/173/09 z dnia 15 czerwca 2009 , Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 174/2009 z dnia 16 czerwca 2009 ,  Zarządzeniem Wójta Gminy nr 176/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. ,Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 178/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/184/09 z dnia 30 lipca 2009 roku ,zarządzeniem Wójta Gminy Nr 191/09 z dnia 21 sierpnia 2009, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 192/09 z dnia 26 sierpnia 2009 roku ,Uchwałą Rady Gminy nr XXXI/189/09 z dnia 15 września 2009 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 194/09 z dnia 16 września 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:
§1
1.Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach działów klasyfikacji
   budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia
 

  § 2 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 
Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (17 listopada 2009, 14:43:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1287