Zarządzenie nr 199/09Wójta Gminy Choceńz dnia 14 października 2009w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok

Zarządzenie nr 199/09
Wójta Gminy Choceń
z dnia 14 października 2009


w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) art. 188 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr XXV/139/09 z dnia30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.
 
Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
 
W Uchwale Rady Gminy Nr XXV/139/08 z dnia30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2009 zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 152/09 z dnia 21 stycznia 2009 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/158/09 z dnia 24 lutego 2009 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/160/09 z dnia 30 marca 2009 roku , Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 163/09 z dnia 31 marca 2009 roku  oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 164/0 9,Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 164/09 z dnia 7 kwietnia 2009 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 165/09 z dnia 15 kwietnia 2009 roku ,  Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/165/09z dnia 28
kwietnia 2009 , Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 167/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku  ,Zarządzeniem Wójta Gminy nr 171/09 z dnia 20 maja 2009 roku , Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 172/09 z dnia 29 maja 2009 roku ,Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 173/09 z dnia 3 czerwca 2009 roku, Uchwałą Rady Gminy  Nr XXIX/173/09 z dnia 15 czerwca 2009 , Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 174/2009 z dnia 16 czerwca 2009 ,  Zarządzeniem Wójta Gminy nr 176/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. ,Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 178/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/184/09 z dnia 30 lipca 2009 roku ,zarządzeniem Wójta Gminy Nr 191/09 z dnia 21 sierpnia 2009, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 192/09 z dnia 26 sierpnia 2009 roku ,Uchwałą Rady Gminy nr XXXI/189/09 z dnia 15 września 2009 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 194/09 z dnia 16 września 2009 roku , Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 195/09 z dnia 24 września 2009 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy  nr 197/09
 z dnia 30 września 2009 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 197/09 z dnia 7 października 2009 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 198/09 z dnia 9 października 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:
§ 1
 
1. § 1 otrzymuje brzmienie "dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 18.784.430 zł" zastępuje się wyrażeniem "dochody budżetu gminy w wysokości 18.948.564 zł" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego  zarządzenia.
2.  § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie "wydatki budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 23.066.396 zł" zastępuje się wyrażeniem wydatki budżetu gminy  w wysokości 23.230.530 zł" zgodnie z załącznikiem Nr 2  niniejszego zarządzenia.
3.   § 5  "rezerwa celowa w wysokości 17.087 zł "zastępuje się wyrażeniem " rezerwa   celowa  w wysokości 10.087 zł    "                                                        
 
§ 2 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 
Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (17 listopada 2009, 15:04:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1281