Zarządzenie nr 207/2009Wójta Gminy Choceńz dnia 18 listopada 2009w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargów z zakresu sprzedaży mienia komunalnego w okresie do dnia 26 lutego 2010 r.

Zarządzenie nr 207/2009
Wójta Gminy Choceń
z dnia 18 listopada 2009


w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargów z zakresu sprzedaży mienia komunalnego w okresie do dnia 26 lutego 2010 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 04 Nr 207 poz. 2108)
 
                                                               Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
W celu przygotowania, dokonania oceny spełniania warunków oraz wyboru nabywcy nieruchomości przy sprzedaży mienia komunalnego w okresie do dnia 26 lutego 2010 r. powołuje się niniejszym komisję w składzie:
1. Hanna Gołębiewska – przewodnicząca
2. Ewelina Paszyńska – członek
3. Tomasz Sikorski - członek 
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania komisji oraz tryb pracy i zakres obowiązków będzie określał regulamin przygotowywany dla danego przetargu.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.
 Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (16 kwietnia 2010, 10:35:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1522