Zarządzenie nr 277/10Wójta Gminy Choceńz dnia 15 października 2010w sprawie zmiany do budżetu gminy

Zarządzenie nr 277/10
Wójta Gminy Choceń
z dnia 15 października 2010


w sprawie zmiany do budżetu gminy


Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) art.257 pkt 1 i art 259 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr157poz.1240) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr XXXVI/09 z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010

Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:

W Uchwale Rady Gminy Nr XXXVI/217/09 z dnia28 grudnia 2009roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/223/010
dnia 25 stycznia 2010 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/236/10,Zarządzeniem Wójta Gminy nr 226/010 z dnia 29 marca 2010 roku ,uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/237/10 z dnia 23 kwietnia 2010 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Choceń Nr 232/010 z dnia 26 kwietnia 2010 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XL/240/10 z dnia 5 maja , Zarządzenia Wójta Gminy Nr 235/010 z dnia 5 maja 2010 roku, Zarządzenia Wójta Gminy Nr 236/010 z dnia 11 maja 2010 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 237/010 z dnia 13 maja 2010 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 239/10 z dnia 18 maja 2010 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/241/10 z dnia 27 maja 2010 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 241/10 z dnia 28 maja 2010 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 246/10 z dnia 7 czerwca 2010 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 249/10 z dnia 17 czerwca 2010 roku, Zarządzenie Wójta Gminy Nr 252/10 z 28 czerwca 2010 roku, Uchwała Rady Gminy Nr XLII/245/10 z dnia 8 lipca 2010 roku ,Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 255/10 z dnia 15 lipca 2010, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 258/10 z dnia 28 lipca 20210 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 260/10 z dnia 3 sierpnia 2010 roku , Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 261/10 z dnia 10 sierpnia 2010 roku, Zarządzeniem Nr 265/10 z dnia 19 sierpnia 2010 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 267/010 z dnia 2 września 2010 roku, Zarządzeniem Nr269/010 Wójta Gminy w Choceniu z dnia 7 września 2010 roku , Uchwałą Rady Gminy nr XLIII/250/10 z dnia 22 września 2010 roku , Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 273/10 z dnia 23 września 2010 roku, Zarządzeniem Nr 274/10 z dnia 28 września 2010 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 275/10 z dnia 29 września 2010 roku wprowadza się następujące zmiany


§1

1 §1 otrzymuje brzmienie "dochody budżetu na rok 2010 w wysokości23.521.922 zł" zastępuje się wyrażeniem "dochody budżetu gminy w wysokości23.561.368 : zł "zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 3.050.776 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia
2. § 2 otrzymuje brzmienie "wydatki budżetu gminy 27.878.465zł" zastępuje się brzmieniem "wydatki budżetu gminy w wysokości 27917.911zł "zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami3.050.776 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (19 października 2010, 10:04:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1191