Zarządzenie nr 285/2010Wójta Gminy Choceńz dnia 9 listopada 2010w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Choceń

Zarządzenie nr 285/2010
Wójta Gminy Choceń
z dnia 9 listopada 2010


w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Choceń


Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 7, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z poźn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/156/09 Rady Gminy Choceń z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choceń,
zarządzam co następuje:

§ 1
1. Ustala się miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Choceń w wysokości – 1,00 zł.
2. Stawka, o której mowa w pkt. 1, ulega obniżeniu lub zwiększeniu według zasad określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w zależności od wyposażenia lokalu, jego stanu
technicznego oraz położenia.
3. Zmiana wysokości czynszu nastąpi w drodze wypowiedzenia dotychczasowej stawki czynszu, które zostanie doręczone najemcom co najmniej na jeden miesiąc przed terminem wprowadzenia zmiany.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

§ 3
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 200/09 Wójta Gminy Choceń z dnia 19 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Choceń.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Choceń

Nr 285/2010 z dnia 09 listopada 2010 r.


Czynniki podwyższające i obniżające stosowane do ustalenia stawki czynszu dla 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Do stawki czynszu 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego należy stosować czynniki podwyższające i obniżające w zależności od wyposażenia lokalu, jego stanu technicznego oraz położenia

Czynniki obniżające
a/ brak instalacji wodociągowej – 5 %
b/ brak instalacji kanalizacyjnej – 5 %

2. Czynniki podwyższające:
a/ centralne ogrzewanie – 150 %
b/ lokal o pow. pow. 70 m2 – 150 %
c/ lokal znajduje się w budynku użyteczności publicznej – 150 %

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (9 listopada 2010, 16:55:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2413