Zarządzenie nr 286/2010Wójta Gminy Choceńz dnia 9 listopada 2010w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na rok 2011 wraz z wieloletnią prognozą Finansową Gminy na lata 2011- 2016

Zarządzenie nr 286/2010
Wójta Gminy Choceń
z dnia 9 listopada 2010


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na rok 2011 wraz z wieloletnią prognozą Finansową Gminy na lata 2011- 2016


Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity 1996 roku Dz U.Nr13 poz 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 238 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr.157, poz.1240 z póź.zm)
Wójt Gminy
Uchwala, co następuje
§1
1.Przyjmuje się projekt budżetu Gminy na rok 2011 w wysokości:
- dochody 22.992.407 zł,
-wydatki 30.706.547 zł,
W pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków obejmujący projekt uchwały budżetowej na 2011 rok z załącznikami:
1. Dochody i wydatki budżetu Gminy.
2. Wykaz zadań inwestycyjnych.
3. Plan dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone w zakresie administracji rządowej.

§2
Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011- wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2016.

§3
Przyjęte projekty przedłożyć:
- Przewodniczącemu Rady Gminy Choceń celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem zgodnie z przyjętą procedurą,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy-zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (19 listopada 2010, 08:58:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1567