Zarządzenie nr 293/2010Wójta Gminy Choceńz dnia 15 grudnia 2010w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Choceń, Gmina Choceń

Zarządzenie nr 293/2010
Wójta Gminy Choceń
z dnia 15 grudnia 2010


w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Choceń, Gmina Choceń


Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz § 1 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr II1194 z dnia 28 lipca 1994 roku w sprawie określania zasad nabywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w obrębie Choceń, Gmina Choceń dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta oznaczona nr WL1W/00084101/5 oznaczonej numerem geodezyjnym:

Dz. nr – 190/2 o pow. 1,0317 ha

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (15 grudnia 2010, 13:36:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1508