Zarządzenie nr 295/2010Wójta Gminy Choceńz dnia 21 grudnia 2010w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa i przystosowanie remizy w Choceniu do funkcji społeczno – kulturalnych – etap 1 i 2”

Zarządzenie nr 295/2010
Wójta Gminy Choceń
z dnia 21 grudnia 2010


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa i przystosowanie remizy w Choceniu do funkcji społeczno – kulturalnych – etap 1 i 2”


Na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz., 759 z 2010 r., z późn. zm.) oraz na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z późn. zm.).


Z a r z ą d z a m,
co następuje:

§ 1
Powołać Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania przetargowego w formie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i przystosowanie remizy w Choceniu do funkcji społeczno – kulturalnych – etap 1 i 2”, zwaną dalej komisją w składzie:
- Hanna Piastowska – Przewodniczący Komisji
- Hanna Gołębiewska – członek,
- Mariusz Bilęda – członek
W celu przygotowania, dokonania oceny spełnienia warunków oraz wyboru oferty najkorzystniejszej przy realizacji zamówienia publicznego.

§ 2
Szczegółowe zadania komisji oraz tryb pracy i zakres obowiązków poszczególnych członków określa „Regulamin Komisji Ds. Zamówień Publicznych”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
1. Pracę komisji organizuje przewodniczący.
2. Obsługę komisji sprawuje Hanna Gołębiewska- sekretarz komisji.

§ 4
Zarządzenie podlega wykonaniu przez podmioty w nim wymienione i wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy
Roman NowakowskiZałącznik nr 1
Do Zarządzenia Wójta Gminy Choceń
Nr 295/10 z dnia 21.12.2010 r.


Regulamin Komisji Ds. Zamówień Publicznych

§ 1
Regulamin normuje zadania komisji oraz tryb pracy i zakres obowiązków poszczególnych członków Komisji Ds. Zamówień Publicznych zwanej dalej „Komisją”.

§ 2
Zadaniami Komisji są:
1. Przeprowadzenie procedury przetargowej.
2. Kontrolowanie na bieżąco prawidłowości prowadzonej procedury, składanych dokumentów, ogłoszeń.
3. Otwieranie ofert oraz badanie ofert pod względem formalnym i merytorycznym.
4. Ocena spełniania warunków stawianych wykonawcom.
5. Poprawianie oczywistych omyłek.
6. W przypadkach wymagających specjalistycznej wiedzy, powoływanie biegłego (rzeczoznawców) i zlecanie analiz, po uzyskaniu akceptacji kierownika jednostki zamawiającego.
7. Żądanie udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. Zlecanie wystąpienia o przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony w przypadku spodziewanego przekroczenia terminu związania ofertą.
9. Rozpatrywanie ewentualnych protestów oferentów oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez oferentów w zakresie należącym do kompetencji Komisji.
10. Wnoszenie do Wójta Gminy o unieważnienie postępowania w trybie art. 93 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Kontrolowanie na bieżąco archiwizowania dokumentacji.
12. Prowadzenie negocjacji z wykonawcami, w przypadku gdy ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji.
13. Przedstawianie kierownikowi jednostki propozycje wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert, w przypadkach przewidzianych ustawą.
14. Przedstawianie kierownikowi jednostki propozycje wyboru najkorzystniejszej oferty lub występowanie z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
15. Przyjmowanie i analiza wnoszonych protestów oraz przygotowanie projektu odpowiedzi na protest.
16. Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu oraz dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty.
17. Przedstawienie do akceptacji Wójtowi Gminy protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 3
Do zadań przewodniczącego należą w szczególności:
1. Organizowanie posiedzeń i pracy Komisji oraz ich prowadzenie.
2. Nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania oraz przestrzegania prawa i wymaganych procedur.
3. Instruowanie członków Komisji oraz inne osoby biorące udział w pracach Komisji o prawach i obowiązkach.
4. Nadzorowanie pracy członków komisji i Sekretarza Komisji.
5. Odbieranie oświadczeń od członków Komisji w sprawach, o których mowa w art. 17 ustawy oraz niezwłocznie wyłączenie z udziału w postępowaniu członka Komisji, który złoży oświadczenie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy.

§ 4
Do zadań członka komisji należy w szczególności:
dokonanie oceny sytuacji wykonawców pod kątem spełniania wymagań ekonomicznych i finansowych,dokonanie oceny ofert pod względem rachunkowym, w tym terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności,dokonanie oceny wykonawców pod kątem spełniania przez nich wymagań formalno-prawnych,dokonanie oceny merytorycznej ofert.

§ 5
Sekretarz komisji przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia:
1. projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2. ogłoszenia o zamówieniu lub zaproszenia do udziału w postępowaniu oraz ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
3. przygotowuje i udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wprowadza poprawki do SIWZ przed terminem składania ofert,
4. kontroluje na bieżąco wydawanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
5. sporządza listy obecności oferentów i członków Komisji,
6. wykonuje czynności obsługowo-biurowe na rzecz Komisji,
7. sporządza protokół postępowania,
8. przygotowuje projekty odpowiednich wniosków, ogłoszeń i pism niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania,
9. prowadzi dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 6
1. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym.
2. Dokumenty sporządzone przez komisję przetargową wymagają zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego.
3. Wszelkie informacje uzyskane przez członków Komisji podczas pracy lub na zlecenie Komisji są objęte tajemnicą służbową.

§ 7
1. Członkowie komisji wykonują swoje zadania w sposób rzetelny i uczciwy, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
2. Członkowie komisji składają pisemne oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 w/w ustawy– Prawo zamówień publicznych.
3. W przypadku złożenia przez członka komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 w/w ustawy- Prawo zamówień publicznych, przewodniczący komisji niezwłocznie wyłącza członka komisji z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Informację o wyłączeniu członka komisji przewodniczący komisji przekazuje kierownikowi jednostki, który w miejsce wyłączonego członka może powołać nowego członka komisji. Wobec przewodniczącego komisji czynności wyłączenia dokonuje bezpośrednio kierownik jednostki.
4. Odpowiedzialność poszczególnych członków komisji obejmuje:
a) odpowiedzialność za sprawdzenie kosztorysów ofertowych/formularzy cenowych i innych dokumentów,
b) odpowiedzialność za sporządzenie dokumentacji postępowania.

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (21 grudnia 2010, 14:39:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1401