Zarządzenie nr 280/2010Wójta Gminy Choceńz dnia 22 października 2010w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu

Zarządzenie nr 280/2010
Wójta Gminy Choceń
z dnia 22 października 2010


w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w celu realizacji uchwały Rady Gminy Choceń Nr XXXVII/224/10 z dnia 25 stycznia 2010 r., w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Choceń uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu,
zarządzam co następuje:

§ 1
Ustala się wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu, określone w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Załącznik do Zarządzenia 280/2010 (14kB) word
.

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (22 grudnia 2010, 14:03:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1799