Wydawanie dowodu osobistego

KARTA USŁUGI NR:01


 
Urząd Gminy w Choceniu
ul. Sikorskiego 4
87-850 Choceń
tel. 54 284 66 17, faks 54 284 67 40
gmina.chocen@chocen.pl
Nazwa usługi:
Wydawanie dowodu osobistego
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U . z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384).
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Dwie aktualne fotografie w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem
2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
3. Odpis skrócony aktu małżeństwa dla osób, które zmieniły stan cywilny lub odpis aktu urodzenia dla pozostałych
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Choceniu w pokoju nr 3, Anna Nitecka,Tel. 54 284 60 05
Sposób załatwienia sprawy:
 
1. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy,
2. Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia,
3. Wniosek wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego. W przypadku osoby małoletniej, wniosek podpisuje małoletni i jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. W przypadku osoby nieletniej wniosek podpisują oboje rodzice i są obecni w chwili składania wniosku,
4. Na podstawie przedłożonego wniosku, organ gminy, przy użyciu środków informatycznych, sporządza formularz będący drukiem ścisłego zarachowania, składający się z części A i B,
5. Wnioskodawca potwierdza zgodność danych osobowych zawartych w części A formularza własnoręcznym podpisem,
6. Część B formularza, zawierającą potwierdzenie złożenia wniosku oraz określającą termin odbioru dowodu osobistego, otrzymuje wnioskodawca,
7. Dowód osobisty odbiera się osobiście,
8. Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca kartę stałego pobytu lub kartę czasowego pobytu.
Termin realizacji:
 
30 dni.
Opłaty:
Nie pobiera się.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Uwagi:
 
1.Obowiązek posiadania dowodu osobistego
1. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:
-od ukończenia 18 roku życia;
-od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.
2. Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia. 3. Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia. 2. Ważność dowodu osobistego -dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania,
-dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania,
- dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nieoznaczony, jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności. 3. Obowiązek wymiany dowodu osobistego, w przypadku:
-zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,
-uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,
-upływu terminu ważności dowodu osobistego. 4. O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić:
-w przypadku zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym w terminie do 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym
- od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa,
-w przypadku uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby-niezwłocznie,
-w przypadku upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu, a dla obywateli polskich przebywających za granicą termin wynosi 3 miesiące. 5. Utrata dowodu osobistego
1. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym przy użyciu dostępnych środków, w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej, organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu.
2. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy.
3. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.
4. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego.
5. W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.
6. Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana zwrócić niezwłocznie dowód osobisty organowi, który wydał ten dokument, albo właściwej ze względu na miejsce jej pobytu polskiej placówce konsularnej. 6. Unieważnienie dowodu osobistego
Dowód osobisty podlega unieważnieniu:
-z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego, -z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
-z dniem zgonu jego posiadacza,
-z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
-po upływie 3 miesięcy od zmiany danych, które umieszcza się w dowodzie osobistym, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę,
-z dniem upływu ważności dowodu osobistego. 7. Odbiór dowodu osobistego
Dowód osobisty odbiera się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:
- dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd; - dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców;
- dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd;
- dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13. rok życia, niemającemu obowiązku posiadania dowodu osobistego, odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;
- dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba albo kurator ustanowiony przez sąd.
W przypadku niemożności odbioru dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

Formularze: wzór karty (453kB) pdf
Wniosek o wydanie dowodu osobistego (1163kB) pdf
Wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego (1323kB) pdf


 

metryczka


Wytworzył: P.Mielczynski (30 października 2011)
Opublikował: Paweł Mielczyński (30 października 2011, 01:57:24)
Podmiot udostępniający: firma ATUT

Ostatnia zmiana: Hania Gołębiewska (19 listopada 2015, 12:46:57)
Zmieniono: nowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4390