Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

KARTA USŁUGI NR:08

 
Urząd Gminy w Choceniu
ul. Sikorskiego 4
87-850 Choceń
tel. 54 284 66 17, faks 54 284 67 40
gmina.chocen@chocen.pl
Nazwa usługi:
Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 roku (Dz. U. Nr 207, poz. 1298) w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 15 czerwca 2010r. Nr 105, poz. 667)
Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)
Wymagane dokumenty:
 
 
1.Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych,
2.Dowód osobisty (do wglądu), pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania m. in. Skarbu Państwa,
3.Wezwanie sądu do uzupełnienia braków.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Gminy w Choceniu, pokój nr 5, Maria Dobiecka
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie wniosku
Termin realizacji:
 
(Niezwłocznie) do 30 dni od daty otrzymania wniosku
Opłaty:
za udostępnienie danych na wniosek złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - 31 zł.
Tryb odwoławczy:
Na postanowienie o odmowie udzielenia informacji przysługuje zażalenie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.
Uwagi:
 
Informacje ogólne:
1.Organy prowadzące zbiory meldunkowe, zbiór PESEL oraz ewidencje wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, są zobowiązane wydać zaświadczenie zawierające pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby. Zaświadczenie jest przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi. Zaświadczenie może mieć formę wydruku z aktualnego programu informatycznego.
2.Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
- organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze; - Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i strażom gminnym (miejskim);
- organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego;
- państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom
- w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
- Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi
- w zakresie danych osób poszukiwanych. 3. Dane mogą być udostępnione:
- osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny;
- jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą;
- innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.
4.Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się na wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dane są przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi. Dane udostępnione na podstawie wniosku, nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.
5. Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia organ gminy. Dane ze zbiorów meldunkowych w odniesieniu do województwa udostępnia wojewoda. Dane ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych. O udostępnieniu danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych rozstrzyga właściwy organ, w drodze decyzji administracyjnej. Organ rozpatrujący wniosek odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, udostępnienia danych osobowych, jeżeli udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą, lub innych osób.

Formularze: Karta usługi - wzór (442kB) pdf
Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (92kB) word
Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (432kB) pdf
Wzór wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (436kB) pdf

metryczka


Wytworzył: P.Mielczynski (29 października 2011)
Opublikował: Paweł Mielczyński (29 października 2011, 22:55:15)
Podmiot udostępniający: firma ATUT

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4382