Wydawanie zaświadczeń ze zbiorów ewidencji ludności

KARTA USŁUGI NR:09


 
Urząd Gminy w Choceniu
ul. Sikorskiego 4
87-850 Choceń
tel. 54 284 66 17, faks 54 284 67 40
gmina.chocen@chocen.pl
Nazwa usługi:
Wydawanie zaświadczeń ze zbiorów ewidencji ludności
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635, z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Wniosek od osoby posiadającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym i dołączenie jego kserokopii do podania).
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Wnioski o wydanie zaświadczenia należy składać w Urzędzie Gminy w Choceniu, pokój nr 5, Maria Dobiecka
Sposób załatwienia sprawy:
 
Wydanie zaświadczenia osobie zainteresowanej. Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.
Termin realizacji:
 
Do 7 dni od daty wpływu wniosku.
Opłaty:
17zł
Tryb odwoławczy:
Dotyczy wyłącznie spraw spornych załatwianych na wniosek zainteresowanej strony.
Uwagi:
 
Informacje ogólne: 1.Organy prowadzące zbiory meldunkowe, zbiór PESEL oraz ewidencje wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, są zobowiązane wydać zaświadczenie zawierające pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby. Zaświadczenie jest przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi. Zaświadczenie może mieć formę wydruku z aktualnego programu informatycznego.
2.Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom: - organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
- Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i strażom gminnym (miejskim);
- organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego;
- państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
- Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych.
3. Dane mogą być udostępnione:
- osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny;
- jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą;
- innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.
4.Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się na wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dane są przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi. Dane udostępnione na podstawie wniosku, nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.
5. Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia organ gminy. Dane ze zbiorów meldunkowych w odniesieniu do województwa udostępnia wojewoda. Dane ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych. O udostępnieniu danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych rozstrzyga właściwy organ, w drodze decyzji administracyjnej. Organ rozpatrujący wniosek odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, udostępnienia danych osobowych, jeżeli udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą, lub innych osób.

Formularze: Wzór karty (404kB) pdf
Wniosek wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o zameldowaniu na terenie gminy Choceń (69kB) word
Wniosek wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o zameldowaniu na terenie gminy Choceń (341kB) pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o zameldowaniu wspólnym z członkami rodziny na terenie gminy Choceń (69kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o zameldowaniu wspólnym z członkami rodziny na terenie gminy Choceń (342kB) pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o wymeldowaniu z terenu gminy Choceń (69kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o wymeldowaniu z terenu gminy Choceń (341kB) pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o wymeldowaniu z terenu gminy Choceń (69kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o wymeldowaniu z terenu gminy Choceń (421kB) pdf
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o zameldowaniu na terenie gminy Choceń (431kB) pdf
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o zameldowaniu wspólnym z członkami rodziny na terenie gminy Choceń (433kB) pdf
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o wymeldowaniu z terenu gminy Choceń (436kB) pdf

metryczka


Wytworzył: P.Mielczyński (29 października 2011)
Opublikował: Paweł Mielczyński (29 października 2011, 23:05:26)
Podmiot udostępniający: firma ATUT

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3409