WÓJT GMINY

 

PODSTAWOWE ZADANIA WÓJTA:

 1. reprezentowanie Urzędu  na zewnątrz i prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 2. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 4. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 5. okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 6. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 7. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi  podziału zadań,
 8. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy  nie stanowi inaczej,
 9. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 10. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 11. upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 12. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od przewodniczącego rady gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 13. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 14. wykonywanie innych zadania zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

Do zadań Wójta Gminy należy w szczególności:

 1. przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy,
 2. określanie sposobu wykonania uchwał,
 3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 4. wykonywanie budżetu,
 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 6. wykonywanie zadań zleconych Gminie na podstawie ustaw,
 7. wykonywanie zadań przyjętych od administracji rządowej i samorządowej na podstawie porozumienia,
 8. składanie wniosków o zwołanie Rady Gminy Przewodniczącemu Rady Gminy,
 9. przedkładanie Radzie Gminy rocznych sprawozdań z wykonania budżetu,
 10. wydawanie zarządzeń w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu bądź porządku publicznego,
 11. współdziałanie w interesie Gminy z instytucjami znajdującymi się na terenie Gminy,
 12. udzielanie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych pełnomocnictw do zarządu mieniem tych jednostek,
 13. informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej Gminy oraz wykorzystaniu środków budżetowych,
 14. prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu majątkiem Gminy oraz zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Radę Gminy,
 15. powoływanie komisji przetargowych,
 16. ustalanie zakresu spraw Gminy jakie Wójt może powierzyć w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.

metryczka


Wytworzył: hania gołębiewska (3 stycznia 2006)
Opublikował: Hania Gołębiewska (3 stycznia 2006, 09:43:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6061