Rada Gminy Choceń

 

ZADANIA I UPRAWNIENIA RADY GMINY CHOCEŃ

 1. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działalności Gminy o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.
 2. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:
  1. uchwalenie Statutu Gminy,
  2. ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy,
  3. stanowienie o kierunkach działalności Wójta oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
  4. powoływanie i odwoływanie na wniosek Wójta Sekretarza oraz Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu,
  5. uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
  6. powoływanie komisji dyscyplinarnych I i II instancji,
  7. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  8. uchwalanie programów gospodarczych,
  9. tworzenie sołectw oraz ustalanie zakresu ich działania, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania i zasad przekazywania sołectwom środków budżetowych oraz nadawanie statutu sołectwom,
  10. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych przepisach,
  11. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu:
   • określanie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Wójt Gminy może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,
   • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania oraz wykupu przez Wójta Gminy,
   • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
   • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym,
   • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustaloną corocznie przez Radę Gminy,
   • tworzenie i przystępowanie do spółek, spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
   • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy,
   • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym,
   • tworzenie, likwidacja, reorganizacja zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych,
   • nadawanie statutu gminnym jednostkom organizacyjnym oraz przedsiębiorstwom gminnym,
  12. określanie wysokości sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  13. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej lub samorządowej,
  14. podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami, w tym uchwalanie statutu związku gmin oraz wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku,
  15. podejmowanie uchwał w sprawie herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych, wznoszenia pomników,
  16. nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
  17. powoływanie stałych i doraźnych komisji do określonych zadań oraz ustalanie przedmiotu ich działania i składu osobowego,
  18. uchwalanie przepisów gminnych w granicach ustawowych upoważnień,
  19. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń i społeczności lokalnych i regionalnych,
  20. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
  21. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.

metryczka


Wytworzył: hania gołębiewska (3 stycznia 2006)
Opublikował: Hania Gołębiewska (3 stycznia 2006, 08:51:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7599